Indhold:
sec-butyl 2-(2-hydroxyethyl)piperidin-1-carboxylat (Icaridin (Saltidin®)) 80 g
Eukalyptusolie 3g

Vejledning:
Spray sparsomt på pelsen fra en afstand på cirka 25 cm. Til følsomme heste, påfør med en klud eller alternativt brug RP1 Gel.
Ryttere anvender RP1 sparsomt på huden. Undgå følsomme dele af kroppen (øjne, ører, næsebor og slimhinder).
Aktiv beskyttelse træder i kraft med det samme.

Tips:
Brug biocider forsigtigt. Mærk altid og før brug
Læs produktinformation. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra små børn. Må ikke bruges under sadel eller tøj.
Spray ikke beskadigede hudområder. Brug kun i godt ventilerede områder, indånd ikke spray.
Ved indtagelse søg læge, vis emballage og etiket. Kun til ekstern brug.

Faremeddelelse:
Brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation

Sikkerhedsbemærkning:
Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.
Lad være med at ryge. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenværn.
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern om muligt kontaktlinser. Fortsæt med at skylle.
VED INDTAGELSE: Ring til en GIFTINFORMATION/læge, hvis du føler dig utilpas.