I tilfælde af sur stråle. Meget koncentreret, stærk i dybden.

StrahlSerum en speciel hovpleje til sur stråle: Den kryber ind i furerne og de fineste revner og lommer og trænger dermed ind til rådne områder. StrahlSerum tørrer strålen, så sundt væv kan vokse ud igen. Fremmer hovsundheden!

Brugsvejledning:

Efter omhyggelig rensning af stråle og sål påføres spray. Lad herefter stråle og sål tørre. Påføres dagligt i 1-2 uger.

Signalord: Advarsel

Sikkerhedsinstruktioner:
P101 – Hvis lægehjælp er nødvendig, skal du have produktbeholder eller etiket ved hånden.
P102 – Opbevares utilgængeligt for børn
P103 – Læs etiketten før brug.
P210 – Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Lad være med at ryge.
P211 – Sprøjt ikke mod åben ild eller anden antændelseskilde.
P251 – Må ikke gennembores eller brændes, heller ikke efter brug.
P271 – Brug kun udendørs eller i et godt ventileret område.
P410+P412 – Beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50°C.
P501 – Bortskaf indholdet/beholderen i overensstemmelse med lokale/nationale regler.

Fareadvarsler:
H220 – Yderst brandfarlig gas.
H222 – Yderst brandfarlig aerosol.
H225 – Meget brandfarlig væske og damp.
H226 – Brandfarlig væske og damp.
H229 – Trykbeholder: kan sprænge ved opvarmning.
H280 – Indeholder gas under tryk; kan eksplodere ved opvarmning.
H302 – Farlig ved indtagelse.
H304 – Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H312 – Farlig ved hudkontakt.
H315 – Forårsager hudirritation.
H317 kan forårsage allergiske reaktioner på din hud.
H319 – Forårsager alvorlig øjenirritation.
H332 – Farlig ved indånding.
H336 Kan forårsage døsighed og svimmelhed.
H341 – Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
H361fd – Mistænkt for at skade forplantningsevnen. Mistænkt for at skade det ufødte barn.
H411 ​​Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Leovet
Strahl Serum
Hovpleje til sur stråle”

Your email address will not be published. Required fields are marked