Den absolutte beskyttelse mod alle insekter og hestebremser.

Power Phaser garanterer en absolut afvisende effekt mod alle insekter og hestebremser i mindst 7 timer. Den afvisende effekt og den lange virkningstid opnås gennem perfekt afstemte ingredienser. Chancen at hesten sveder produktet af er betydeligt reduceret.

Brug biocider sikkert. Læs altid etiketten og produktinformationen før brug.

Brugsvejledning:

Spray jævnt på kort afstand. 25 ml (40-50 sprays) 1-2 gange dagligt på hestens pels.

Insektmiddel til heste

Signalord: Forsigtig

Sikkerhedsinstruktioner:

P101 – Hvis lægehjælp er nødvendig, skal du have produktbeholder eller etiket ved hånden.
P102 – Opbevares utilgængeligt for børn
P280 – Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P210 – Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Lad være med at ryge.
P271 – Brug kun udendørs eller i et godt ventileret område.
P261 – Undgå indånding af støv/røg/gas/tåge/dampe/spray.
P403+P235 – Opbevares på et godt ventileret sted Opbevares køligt.
P405 – Opbevares aflåst.
P501 – Bortskaf indholdet/beholderen til korrekt bortskaffelse.

Fareadvarsler:

H226 – Brandfarlig væske og damp.
H319 – Forårsager alvorlig øjenirritation.
H336 Kan forårsage døsighed og svimmelhed.
H412 – Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
H317 kan forårsage allergiske reaktioner på din hud.
Brug biocidholdige produkter med forsigtighed. Læs altid etiketten og produktinformationen før brug.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Leovet
Power Phaser
Mod alle insekter”

Your email address will not be published. Required fields are marked