Se video her:

Sprayer sikkerhed!

Med DEET – guldstandarden blandt aktive ingredienser mod bidende insekter. Anbefalet af Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

Leovets nye DEET Phaser er den perfekte beskyttelse mod alle bidende insekter. DEET Phaser bruger den aktive ingrediens N,N-diethyl-m-toluamid – forkortelse; DEET – guldstandarden blandt aktive ingredienser mod bidende insekter. Verdenssundhedsorganisationen (WHO) anbefaler denne yderst effektive aktive ingrediens. Virksomheden og effektiviteten er blevet grundigt undersøgt, næsten ingen anden aktiv ingrediens har så lang en virkningsvarighed og et så bredt spektrum af virkning mod insekter. Leovets DEET Phaser forhindrer også kropslugt, der tiltrækker insekter. Sved er lugtfri, men bakteriel nedbrydning skaber en lugt, der tiltrækker insekter. Det er her lugtbeskyttelsen af ​​den nye DEET Phaser, en aktiv ingrediens fra citroner, kommer i spil. Derudover tilbyder DEET Phaser solbeskyttelse (UV-A og UV-B). Dette beskytter især ryggen, krydset og haleroden. Her kan UV-strålingen trænge ind i huden.

Brugsvejledning:

Spray jævnt på kort afstand. 25ml (40-50 sprays) 1-2 gange dagligt på hestens pels. Klar væske. Undgå kontakt med øjne, hud, slimhinder og tøj.

Aktive ingredienser:
N,N-dimethyl-m-toluamid 10 g/100 g; Ethylbutylacetylaminopropionat 50g/100g; Eucalyptus citridora olie, hydreret, cykliseret 0,73 g / 100 g. Indeholder ethanol

Signalord: Forsigtig

Sikkerhedsinstruktioner:
P101 – Hvis lægehjælp er nødvendig, skal du have produktbeholder eller etiket ved hånden.
P210 – Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Lad være med at ryge.
P280 – Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P305+P351+P338 – VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis det er muligt. Fortsæt med at skylle.
P501 – Bortskaf indholdet/beholderen til korrekt bortskaffelse.

Fareadvarsler:
H226 – Brandfarlig væske og damp.
H315 – Forårsager hudirritation.
H319 – Forårsager alvorlig øjenirritation.

Brug biocider sikkert. Læs altid etiketten og produktinformationen før brug. 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Leovet
Deet Phaser
Mod bidende insekter”

Your email address will not be published. Required fields are marked